Kancelaria

Szanowni Państwo

Anna Niewulis

Anna Niewulis

Radca Prawny

Nazywam się Anna Niewulis

 

Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Obecnie realizuję studia doktoranckie w dyscyplinie prawo w Katedrze Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jestem radcą prawnym czynnie wykonującym zawód, wpisanym na listę radców prawnych prowadzonych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1967.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na przestrzeni lat: podejmując współpracę z wybitnymi kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w prawie cywilnym, administracyjnym, karnym oraz gospodarczym. Posiadam również wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego jako doradca obywatelski, wpisany pod numerem 573 na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości.

Niezwykle istotne w mojej ocenie jest stałe poszerzanie swych umiejętności jako radcy prawnego i doktoranta, stąd mój udział w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach zawodowych. W swoim dorobku mam pięciu publikacji naukowych.

Dorobek naukowy

Wykaz publikacji naukowych:

 1.  A. Kołakowska, „Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec jej wierzycieli na gruncie art. 299 k.s.h”, opublikowana w Kortowskim Przeglądzie Prawniczym Nr 4/2017, publikacja: 2017 rok (ISNN 2300-4673).

 

 1. A. Kołakowska, „Siła komunizmu w rękach Bolesława Bieruta rzutująca na obecną sytuację nieruchomości warszawskich objętych dekretem Bierutem” opublikowana jako rozdział w recenzowanej monografii naukowej pt. „Polska niepodległa 1918-2018. Księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości”, czerwiec 2018 rok.

 

 1. A. Kołakowska, „Orzecznictwo sądów administracyjnych obejmujące zakres działania organów administracji w trybie stwierdzenia nieważności decyzji” opublikowana jako rozdział w recenzowanej monografii naukowej pt. „Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze”, lipiec 2018 rok.

 

 1. A. Kołakowska, „Wysokość zasądzanego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek zdarzenia drogowego na kanwie wybranego orzecznictwa” opublikowana jako rozdział w recenzowanej monografii naukowej pt. „Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze”, lipiec 2018 rok.

 

 1. A. Kołakowska, „Procedura w zarysie wdrożenia ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych na przykładzie prowadzenia działalności gospodarczej przez agentów ubezpieczeniowych” opublikowana jako rozdział w recenzowanej monografii naukowej pt. „Nowe standardy w ochronie danych osobowych”, wrzesień 2018 rok.

Udział czynny w konferencjach naukowych:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 13 grudnia 2017 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Prawo do dobrej administracji”, referat pt. „Zasada prawdy obiektywnej jako przejaw prawa do dobrej administracji”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 14 marca 2018 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie prawnym”, referat pt. „Znaczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 13 kwietnia 2018 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Samorząd Terytorialny a Władza Centralna”, referat pt. „Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 6 czerwca 2018 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Współczesne problemy prawa medycznego”, referat pt. „Współczesne zagadnienia prawne medycyny estetycznej na podstawie polskiego systemu prawnego”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 14 marca 2019 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Nowe technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego – wyzwanie dla ustawodawcy”, referat pt. „Wymiana informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 12 kwietnia 2019 r. – Konferencja Naukowa pt. „Analiza i podsumowanie 20 lat reformy administracyjnej w ujęciu polityczno-prawnym”, referat pt. „Problematyka komunalizacji mienia państwowego na rzecz gmin”.

 

 1. Uniwersytet w Białymstoku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Patologie społeczne we współczesnym świecie – aspekty prawne i kryminologiczne”, dnia 12 czerwca 2020 r. przeprowadzona online, podczas której został wygłoszony referat pt. „Zagadnienia prawne hazardu, jako zjawiska patologii społecznej w Polsce”.

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Medycyna i Prawo”, dnia 3 września 2020 r. przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organizowanej przez wydawnictwo naukowe Think & Make, podczas której został wygłoszony referat pt. „Regulacje prawne i praktyczne znaczenie teleporad medycznych w Polsce w okresie pandemii COVID-19”.

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Dane osobowe – dobro indywidualne, a dobro wspólne” dnia 24 września 2020r. przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organizowanej przez wydawnictwo naukowe Think & Make, podczas której został wygłoszony referat pt. „RODO – obowiązek informacyjny w praktyce”.

Udział bierny w konferencjach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji, kierowanie panelem:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 17 listopada 2017 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Prawo a nowoczesne technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 13 grudnia 2017 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Prawo do dobrej administracji”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 18 grudnia 2017 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Odpowiedzialność władzy publicznej”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 14 marca 2018 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie prawnym”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 23 marca 2018 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Sport i Kultura Fizyczna w XXI wieku – wyzwania dla ustawodawcy”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 13 kwietnia 2018 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Samorząd Terytorialny a Władza Centralna”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 6 czerwca 2018 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Współczesne problemy prawa medycznego”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu14 marca 2019 roku – Konferencja Naukowa, pt. „Nowe technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego – wyzwanie dla ustawodawcy”.

 

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji w dniu 12 kwietnia 2019 r. – Konferencja Naukowa pt. „Analiza i podsumowanie 20 lat reformy administracyjnej w ujęciu polityczno-prawnym”.

Zapraszam do kontaktu